Obchodní podmínky

fyzické osoby

Mgr. Kateřiny Čížkové

se sídlem Pod Harfou 35, 190 00 Praha 9,

identifikačním číslem 74867539,

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městskou částí Praha 8, č. j. ŽO/3536/2009/Pok/3, od 25.3.2009, pro poskytování jazykových služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) se fyzická osoba Mgr. Kateřina Čížková, se sídlem Pod Harfou 35, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 74867539, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MČ Praha 8, č.j. ŽO/3536/2009/Pok/3, označuje jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), a subjekt, který uzavřel se zhotovitelem smlouvu vymezující rámcové smluvní podmínky (např. smlouva o spolupráci ap.) na překlady (či korektorské nebo jiné související služby) a tlumočení a/nebo objednal jednotlivé překlady (či korektorské nebo jiné související služby) a/nebo tlumočení na jednotlivou zakázku a/nebo skupinu zakázek (dále též “smlouva”), se označuje jako objednatel, oba pak též jako smluvní strany. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím webové stránky zhotovitele nebo prostřednictvím e-mailové, telefonické nebo osobní komunikace mezi smluvními stranami.

1.2. Předmětem těchto obchodních podmínek jsou podmínky, za nichž bude zhotovitel na základě smlouvy poskytovat objednateli smluvní plnění (dále jen “služba”/”služby”) v rámci svého živnostenského oprávnění a předmětu podnikání (činnosti), jejichž předmětem bude zejména:

a) vyhotovování překladů a/nebo

b) poskytování korektorských nebo jiných souvisejících služeb a/nebo

c) poskytování tlumočení.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, německém a anglickém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém, německém a anglickém jazyce. V případě jakýchkoli rozporů, nesrovnalostí či nejasností vzniklých při výkladu smlouvy nebo těchto obchodních podmínek mezi českým a anglickým a/nebo německým zněním je pro tento výklad rozhodující jejich české znění.

1.5. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní zhotovitele je informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní zhotovitele obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní zhotovitele. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání služeb vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní zhotovitele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaných službách,

2.3.2. účel a způsob použití překladu a/nebo účel tlumočení,

2.3.3. jazyk, místo, čas zahájení a předpokládanou dobu tlumočení, a zda bude tlumočení zaznamenáno a jakým způsobem,

2.3.4. způsobu úhrady ceny služeb, údaje o způsobu poskytnutí služby

2.3.5. způsob předání výsledku služby (překladu) nebo místě poskytování služby (tlumočení)

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“). Objednatel může rovněž objednat služby prostřednictvím emailové nebo telefonické komunikace. Neobsahuje-li objednávka veškeré nezbytné informace, zhotovitel objednateli doplní tyto informace ve svém potvrzení objednávky a požádá objednatele o dodatečné potvrzení objednávky.

2.5. Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah služeb, výše ceny služby) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah (smlouva) mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele. Smlouva vzniká rovněž na základě písemné objednávky objednatele písemně potvrzené zhotovitelem.

2.7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednatelem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

2.8. Pokud z objednávky nevyplývá účel služby překladu, zejm. je-li s ohledem na účel překladu dán zvláštní důraz na kvalitu a přesnost překladu, bude tento účel objednatelem dodatečně specifikován tak, aby zhotovitel zajistil věcnou správnost překladu. Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. Pokud bude překlad použit pro tisk, musí objednávka výslovně obsahovat i text, že se jedná o objednání překladu textu určeného do tisku. Obsahuje-li text, který je předmětem překladu, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých objednatel požaduje překlad v souladu s užívanou speciální terminologií (např. odborné výrazy), je objednatel povinen předat zhotoviteli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout zhotoviteli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena a bude na vytvoření seznamu terminologie spolupracovat. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel.

2.9. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit sjednanou službu tlumočení dle smlouvy, a to v určitém jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě. Objednatel je povinen sdělit v objednávce předpokládanou délku tlumočení. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude tlumočení použito a to, zda bude zaznamenáno a jakým způsobem. Pokud zhotoviteli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. Objednatel zašle zhotoviteli nejpozději 3 dny před plněním tlumočení podkladové materiály /např. program, protokol z předešlého jednání, referáty či písemné texty, slovník odborné terminologie/. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se nepřipravenosti tlumočníka nebude brán zřetel.

 

3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu služeb dle smlouvy může objednatel uhradit zhotoviteli bezhotovostně převodem na účet zhotovitele č. 3600419001/5500, vedený u Raiffeisenbank (dále jen „účet zhotovitele“).

3.2. Zhotovitel může požadovat od objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu.

3.3. Cena služby je splatná do 14 dnů od poskytnutí služby v souladu s uzavřenou smlouvou.

3.4. Objednatel je povinen uhradit cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

3.5. Případné slevy z ceny služeb poskytnutých zhotovitelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Zhotovitel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel objednateli před uhrazením ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

3.7. Zhotovitel poskytuje objednateli své služby za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách a objednatel je povinen za každou splněnou službu zaplatit sjednanou cenu, a bude-li služba poskytnuta, aniž byla cena sjednána, pak za cenu obvyklou.

3.8. Právo na odměnu za celou předpokládanou dobu tlumočení uvedenou ve smlouvě vzniká zhotoviteli i v případě, že objednatel plně nevyužije sjednanou dobu zakázky.

3.9. Objednatel je povinen zabezpečit dopravu zhotovitele ze sjednaného místa do místa zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem k vzdálenosti míst a také zhotovitele dopravit zpět. V případě vlastní dopravy zhotovitele je objednatel povinen uhradit jeho cestovní náklady v plné výši. Objednatel je – v případě tlumočení mimo Prahu delší než jeden tlumočnický den – povinen zajistit ubytování zhotovitele v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny a to nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení. Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek. Zhotoviteli vzniká právo na náhradu za čas promeškaný v souvislosti s poskytováním tlumočení v plné výši ceny za hodinu/den tlumočení uvedené ve smlouvě, a to zejména za dobu, kdy dochází k prodlení zahájení tlumočení z důvodů na straně objednatele a/nebo osob s objednatelem spolupracujících.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, které byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. O tom je spotřebitel poučen v dokumentu – 2) Poučení spotřebitele, které tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. V případě, že by spotřebitel výslovně nesouhlasil se poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je zhotovitel oprávněn posunout termín pro poskytnutí služby o tuto dobu.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny zhotovitele či na adresu elektronické pošty zhotovitele .

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí zhotovitel peněžní prostředky přijaté od objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je zhotovitel od objednatele přijal.

4.5. V případech, kdy má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je zhotovitel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby než poskytne služby. V takovém případě vrátí zhotovitel objednateli cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

4.6. Storno podmínky při zrušení služby ze strany objednatele, nejde-li o odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku:

4.6.1 Stornuje-li objednatel potvrzenou objednávku tlumočení:

a) do 72 hodin před začátkem poskytování služby tlumočení, účtuje zhotovitel storno poplatek ve výši 30 % ze sjednané ceny za tlumočení,

b) do 48 hodin před začátkem poskytování služby tlumočení, účtuje zhotovitel storno poplatek ve výši 50 % ze sjednané ceny za tlumočení,

c) do 24 hodin před začátkem poskytování služby tlumočení, účtuje zhotovitel storno poplatek ve výši 100 % ze sjednané ceny za tlumočení.

4.6.2 Stornuje-li objednatel potvrzenou objednávku překladu nebo objednávku korektorských nebo jiných souvisejících služeb:

a) před zahájením práce na překladu nebo na korektorských nebo jiných souvisejících službách, účtuje zhotovitel storno poplatek ve výši 1000,- Kč,

b) v průběhu práce na překladu nebo na korektorských nebo jiných souvisejících službách, účtuje zhotovitel poměrnou část sjednané ceny překladu vypracovaného (nebo korektorských nebo jiných souvisejících služeb vypracovaných) do okamžiku storna zakázky.

4.7. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a zhotovitel začal s plněním služby (tlumočením nebo překladem) na základě výslovné žádosti objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny služby poskytnuté do doby odstoupení od smlouvy. O tom je spotřebitel poučen v dokumentu – 2) Poučení spotřebitele, které tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2615 až 2618 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. V případě překladu má vyhotovená zakázka vady tehdy, pokud nebyla vyhotovena včas nebo v odpovídající gramatické, stylistické anebo významové kvalitě. Tlumočení má vady v případě, kdy nebylo provedeno v souladu se zakázkou. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

5.3. Za případnou škodu způsobenou vadami služby odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.

5.4. Práva z odpovědnosti za vady služeb se uplatňují u zhotovitele.

5.5. Práva z odpovědnosti za vady služeb může objednatel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Pod Harfou 35, 190 00 Praha 9, telefonicky na čísle 775 06 72 78 či elektronickou poštou na adrese .

5.6. V reklamaci je nutné uvést její důvod, popsat charakter vad a případně i počet, popř. vady v dokumentu podtrhnout nebo jinak vyznačit (jedná-li se o překlad) a (v případě tlumočení) reklamaci vždy doložit záznamem, byl-li zhotovován. K reklamaci úředně ověřených překladů, cizojazyčných dokumentů s překladatelskou doložkou atp. je nutné přiložit alespoň úředně ověřenou kopii reklamovaného překladu. Je-li vada odstranitelná, může se objednatel domáhat buď opravy překladu, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět zakázky řádně užívat, může objednatel buď odstoupit od smlouvy, anebo požadovat přiměřenou slevu z ceny odpovídající povaze a rozsahu vad. Výši slevy stanoví nezávislý posudek vypracovaný osobou určenou po dohodě smluvních stran ze seznamu soudních tlumočníků.

5.7. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 21 dní ode dne převzetí překladu nebo tlumočení. Po uplynutí této lhůty jsou nároky považovány za uplatněné opožděně a nebudou reflektovány.

5.8. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zhotovitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

5.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností zhotovitele za vady může upravit reklamační řád zhotovitele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle zhotovitel na elektronickou adresu objednatele.

6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zhotovitelem a objednatelem ze smlouvy.

6.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.5. Zhotovitel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.7. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorskoprávních předpisů či jiných předpisů týkajících se práv k duševnímu vlastnictví.

6.8. Objednatel ručí zhotoviteli za to, že nároky autorů textů, které předložil zhotoviteli k překladu či tlumočení, byly či budou vypořádány, jak náleží, a pokud by jakékoliv nároky třetích osob byly vůči zhotoviteli uplatněny, pak tyto ze svého vypořádá a poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při obraně jeho zájmů.

6.9. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s překladem a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednatel předloží, za přísně důvěrné. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s tlumočením a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednatel v rámci tlumočení předloží, za přísně důvěrné.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností zhotovitele plní zhotovitel prostřednictvím zvláštního dokumentu – 1) Informace o zpracování osobních údajů, které tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní zhotovitel prostřednictvím zvláštního dokumentu – 1) Informace o zpracování osobních údajů, které tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

8.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky zhotovitele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu objednatele. Zhotoviteli může být doručováno na elektronické pošty zhotovitele.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3. Ssmlouva včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří 1) Informace o zpracování osobních údajů a 2) Poučení spotřebitele.

10.5. Kontaktní údaje zhotovitele: adresa pro doručování Pod Harfou 35, 19000 Praha 9, adresa elektronické pošty , telefon +420 775 06 72 78.

 

V Praze dne 1. září 2021