Zásady ochrany osobních údajů

Tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytuji informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které mi poskytujete v souvislosti s poskytováním služeb nebo které získám později v souvislosti s poskytováním služeb Vaší osobě (dále jen „Osobní údaje“).

 1. Správce osobních údajů
  • Správcem Osobních údajů je Mgr. Kateřina Čížková, se sídlem Pod Harfou 35, 190 00 Praha 9, identifikačním číslem 74867539, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městskou částí Praha 8, č. j. ŽO/3536/2009/Pok/3, od 25.3.2009 (dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese …… a telefonním čísle +……
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Účely zpracování 
  • Základním účelem zpracování Osobních údajů je poskytování služeb tlumočení a překladu. Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, na základě které Vám poskytuji uvedené služby.
  • Některé Osobní údaje zpracovávám i za účelem nabízení dalších našich služeb, což je také můj oprávněný zájem.
  • Po ukončení poskytování služeb budu některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budu plnit mou právní povinnost.
  • Osobní údaje budu po ukončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem vyřízení Vaší případné reklamace, za účelem ochrany mých práv a nároků. Jedná se o můj oprávněný zájem.
 3. Příjemci osobních údajů 
  • Osobní údaje mohu předávat zejména následujícím subjektům: spolupracujícím osobám.
 4. Doba uložení osobních údajů 
  • Osobní údaje budu mít uložené po dobu poskytování služeb.
  • Po skončení poskytování služeb budu mít Osobní údaje uložené po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.
 5. Vaše práva 
  • Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
  • Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.
  • Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.
  • V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodech 2.3 a 2.6 výše máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude mou povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudu dále Osobní údaje zpracovávat.
  • V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.4 výše máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebudu již Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.
  • Veškerá zde uvedená práva lze uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.
  • V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.